Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału do spraw kierownik dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • zapewnia właściwe przygotowanie merytoryczne i psychofizyczne podległych pracowników oraz bierze udział w rekrutacji pracowników
 • uczestniczy w planowaniu finansowania dyspozytorni medycznej oraz nadzoruje i koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu sprawne wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania dyspozytorni
 • rozpatruje zażalenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu w celu usuwania zaistniałych nieprawidłowości


Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w nietypowych godzinach – dyżury

 • na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres

 • praca w systemach informatycznych SWD PRM

 • obsługa infolinii

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero, radiotelefony stacjonarneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,


        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,


        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,


        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu


        pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania


        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,


        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,


        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna


        Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia


        Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.


 


Planujemy następujące metody/techniki naboru: • rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy określonej w wymaganiach niezbędnych

 • sprawdzenie kompetencji

 •  rozmowa kwalifikacyjna.


 


Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie, np. przy wykorzystaniu narzędzi: zoom, Skype, teams. Kandydat będzie musiał posiadać zainstalowany odpowiedni program.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość: przepisów z zakresu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność : zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, współpracy, analitycznego myślenia, pracy w systemach informatycznych SWD PRM, komunikatywność, odporność na stres
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: "oferta zatrudnienia nr 40"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry