Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału do spraw Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy Oddziału w, w celu zapewnienia terminowości oraz właściwej realizacji zadań z zakresu budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa
 • Nadzorowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w całości procesu związanego z wydawaniem decyzji i postanowień w celu realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy lokalizacji inwestycji, podziału nieruchomości, wywłaszczania i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości, pozwolenia na budowę inwestycji i określające warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków, obronności państwa
 • Wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub decyzji w sprawie sprzeciwu wykonywania robót budowlanych w celu wyeliminowania naruszeń prawa przy realizacji inwestycji
 • Wydawanie postanowień w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych ustanowionych przez właściwego ministra, określając parametry jakie przy realizacji inwestycji należy zastosować
 • Wnioskowanie do właściwego sądu rejonowego o dokonanie zmian w księgach wieczystych, a do właściwego starosty w katastrze nieruchomości
 • Współpraca z organami administracji publicznej w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji (np. konserwator zabytków, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego)
 • Uczestniczenie w kontrolach (problemowych, kompleksowych, doraźnych)
 • Organizowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów stron
 • Opiniowanie aktów prawnych, w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującymi polskimi aktami prawnymi oraz przepisami UE


Warunki pracy

Zagrożenie korupcją
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie wyznaczonych w ustawach terminów na wydanie decyzji
Różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych,
Odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 785 16 24.
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego - 5 000 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na jednym z wymienionych kierunków: budownictwo, prawo, gospodarka przestrzenna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budownictwa lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • upoważnienie do załatwiania spraw opatrzonych klauzulą – tajne, poufne, zastrzeżone


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry