Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału w Wydziale Organizacyjnym (Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji)

85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą oddziału i nadzoruje proces udzielania zamówień publicznych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, zabezpiecza go od strony formalnej w zakresie terminów, dokumentacji, warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kieruje sprawami związanymi z zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiektach Urzędu, których wykonanie jest niezbędne w celu utrzymania ich w należnym stanie technicznym oraz w celu zmniejszenia kosztów utrzymania budynków. Współuczestniczy w opracowywaniu planu inwestycji do projektu budżetu oraz monitoruje realizację zadań inwestycyjnych w celu prawidłowego ich wykonania
 • Organizuje i monitoruje realizację zakupów poniżej 30 000 euro w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Koordynuje przygotowanie projektów umów będących wynikiem udzielenia zamówienia publicznego oraz monitoruje ich realizację w celu zabezpieczenia interesów Urzędu
 • Koordynuje opracowanie i sporządzanie wniosków, składanych do instytucji wspierających na zadania inwestycyjne oraz inne zadania zgłoszone do realizacji przez wydziały merytoryczne Urzędu w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł pozabudżetowych i monitoruje sprawy przygotowania wymaganej dokumentacji, niezbędnej do zawarcia umów w zakresie pozyskanego dofinansowania oraz ich końcowego rozliczenia
 • Organizuje, kieruje i uczestniczy w pracach komisji przetargowych w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Opracowuje zbiorczy plan rzeczowo-finansowy zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w celu ustalenia trybu i terminu realizacji planowanych zamówień
 • Koordynuje opracowanie i sporządzanie zbiorczego planu postępowań w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w celu ustalenia trybu i terminu realizacji planowanych zamówień oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, składanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia oferty pracy w sposób jednoznacznie wskazujący na spełnienie wyszczególnionych w ogłoszeniu wymagań.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia i datę ich sporządzenia.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Nie rozpatrzymy ofert, które zostaną nadane po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w Urzędzie. Ofert nie odsyłamy.


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Informacje w sprawach toczących się naborów udzielane są wyłącznie osobom, które złożyły swoje oferty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętności niezbędne: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, redagowania pisma urzędowych, zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kompetencje niezbędne: posiadanie kompetencji kierowniczych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów: ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem: kierownik oddziału WO (BFI.II.1)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi