Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik działu do spraw administracji i kadr Dział Administracji i Kadr

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67A
65-762 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą oraz nadzorowanie całokształtu działalności Oddziału w celu zapewnienia realizacji w zakresie dotyczącym działu. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie usprawnienia organizacji i funcjonowania Działu.
 • Opracowywanie planu remontów, napraw, serwisu wszystkich elementów infrastruktury technicznej obiektu, realizowanie spraw związanych z ich utrzymaniem, organizowanie i nadzorowanie wykonawstwa robót a także dokonywanie ich rozliczenia. Opracowywanie planu zakupów w celu zaopatrzenia Archiwum w niezbędne materiały, sprzęt i urządzenia oraz ich realizacja. Organizowanie i prowadzenie kontroli zakupu energii, wody, usług telekomunikacyjnych itp. w celu utrzymania racjonalnego zużycia. Opisywanie faktur i rachunków w celu potwierdzenia właściwej realizacji zakupów, usług, zleceń i zawartych umów. Prowadzenie elektroniczne rejestrów faktur i umów.
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Działu, planów pracy pracowników oraz kontrolowanie ich wykonania. Współdziałanie w tworzeniu projektu budżetu zadaniowego, planu finansowego i układu wykonawczego dla części dotyczacej zadań Oddziału.
 • Zarządzanie pracownikami Oddziału. Opisywanie stanowisk pracy i konstruowanie zakresów obowiązków, przydzielanie zadań. Występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania, podnoszenia kwalifikacji. Dokonywanie oceny podległych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych materiałów i przedmiotów nietrwałych w celu rozliczenia stanów ilościowych oraz wartościowych. Wspołdziałanie z komórką księgową w zakresie uzgodnienia ww. ewidencji z księgami rachunkowymi.
 • Nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zatrudniania i płac oraz rozliczeń czasu pracy w Archiwum.


Warunki pracy

Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.
Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze 4.020,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się date wpływu aplikacji do urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, lub odesłane na wskazany adres zamieszkania. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nabór przeprowadzany jest w oparciu o "Regulamin naboru" , oraz "Uzupełnienie procedury naboru..." , dostępne na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Niezbędne w naborze wzory OŚWIADCZEŃ należy pobrać ze strony internetowej archiwum: http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji lub
co najmniej 1 rok w zarządzaniu zespołem lub projektami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejetność kierowania zespołem w tym rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników
 • umiejetność analizy i oceny pracowników podległych
 • obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych
 • znajomość przepisów zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej i pracownikach urzędu, prawa budowlanego
 • odporność na stres, umiejętność prognozowania i działania w sytuacji nieprzewidzianych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Skrzynka pocztowa znajdująca się przy drzwiach do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67A, 65-762 Zielona Góra; drogą pocztową lub przy pomocy e-PuAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry