Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik działu do spraw zarządzania w Dziale Analiz i Opracowań Statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i kieruje pracami działu w zakresie opracowywania analiz i innych publikacji statystycznych Urzędu, w tym na rzecz monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych.
 • Analizuje informacje wynikowe z badań statystycznych w celu przygotowania zbiorczych i tematycznych publikacji oraz opracowań statystycznych, jak również projektowania innych form zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców, w tym na rzecz monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym.
 • Inicjuje i koordynuje prace w zakresie opracowania koncepcji, jak również przygotowania merytorycznego i redakcyjnego analiz oraz opracowań statystycznych, ujętych w planie wydawniczym oraz pozaplanowych, w tym na potrzeby monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym, w celu rozpowszechniania wyników badań statystycznych.
 • Inicjuje i koordynuje prace w zakresie rozpoznania potrzeb odbiorców zewnętrznych na badania regionalne i analizy w przekrojach terytorialnych w celu projektowania metod, form i zaspokajania oraz opracowania planu wydawniczego Urzędu.
 • Przygotowuje prezentacje i materiały informacyjne wynikające ze współpracy Urzędu z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami, bierze udział we wspólnych przedsięwzięciach publikacyjnych.
 • Inicjuje i koordynuje współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego.
 • Współpracuje z Komitetem Redakcyjnym GUS w celu kształtowania systemu publikacyjnego oraz polityki informacyjnej.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Krajowe wyjazdy służbowe (szkolenia, spotkania) / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Praca w budynku czterokondygnacyjnym - bez windy / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-212.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
praca w zakresie przygotowania analiz i opracowań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Zarządzanie ludźmi (motywowanie i informacja zwrotna, delegowanie i kontrola, radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych).
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna.
 • Współpraca.
 • Znajomość MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych do analizy danych
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Myślenie analityczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Owocowa 3
  40-158 Katowice
  z dopiskiem oferta nr 24/2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry