Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik działu Dział Inspekcji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą działu w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych.
 • Nadzoruje, sprawdza i weryfikuje pod względem merytorycznym i formalnym przygotowywane prze podległych pracowników projekty dokumentów pokontronych, pism, opracowań, decyzji jednostkowych oraz o dużej skali (wpływ zasadniczy). Celem zadania jest wspomaganie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawnym i efektywnym egzekwowaniu wykonania obowiązków w zakresie środowiska przez kontrolowane podmioty
 • Nadzoruje i koordynuje opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej. Przedstawia bieżące informacje i okresowe analizy, opracowania zbiorcze i sprawozdania na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoruje realizację oraz opracowuje sprawozdania okresowe.Celem jest dostarczenie aktualnej i wszechstronnej informacji o stanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty oraz podejmowanych działaniach pokontrolnych.
 • Sporządza długookresowe plany pracy Działu (w horyzoncie przekraczającym 1 rok) oraz nadzoruje opracowywywanie planów kwartalnych. Opracowuje plany budżetu zadaniowego. Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i rzetelnej realizacji zadań kontrolnych.
 • Nadzoruje współdziałanie z innymi organami kontroli oraz instytucjami współpracującymi w realizację zadań kontrolnych.Celem jest zwiększenie skuteczności wymuszenia przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Nadzór nad terminowym i kompletnym załatwianiem spraw związanych ze skargami i interwencjami.
 • Pełnienie dyżurów telefonicznych. nadzór nad podległymi pracownikami i współdziałanie z organami właściwymi do prowadzenia akcji ratunkowej w celu zwalczania skutków poważnych awarii.
 • Omawianie z inspektorami zakresu planowanych kontroli, w tym konieczności przeprowadzenia pomiarów i badań.


Warunki pracy

- Praca w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i teren województwa lubuskiego
- Wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
- Praca w szczególnie trudnych warunach środowiskowych,
- Możliwa praca zmianowa
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Zagrożenie korupcją
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
- Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych
- Prowadzenie samochodu służbowego
- Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
(Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
- wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
- oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- sprawdzian wiedzy,
- rozmowa rekrutacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 68 45 48 463 lub 68 45 48 460

Przewidywany termin zatrudnienia czerwiec 2019 r.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
praca w obszarze ochrony środowiska w tym 3 lata w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność kierowania zespołem
 • bardzo dobra znajomość prawa ochrony środowiska i stosowania tego prawa w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • łatwość komunikacji
 • umiejętność negocjacji
 • umiejetność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • analityczne myślenie
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry