Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw statystyki przestępczości- zastępstwo Zespołu ds. Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja informacji w KSIP w zakresie przestępstw.
 • Rejestracja i przetwarzanie informacji w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym, zdarzeń w ruchu drogowym
 • Rejestracja informacji w PSI.
 • Okresowe dokonywanie weryfikacji danych w bazie KSIP i PSI.
 • Dokonywanie sprawdzeń w bazach policyjnych KSIP, PSI i poza policyjnych, REGON, OSADZONY, PESEL, RDO, CEPIK, CDO, KRS, Sirene, Noe.NET
 • Rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym (MRD-5).
 • Prowadzenie ewidencji wydruków i innych rejestrów związanych z pracą Zespołu.
 • Sporządzanie wydruków z danymi statystycznymi.
 • Sporządzanie statystyk i analiz.


Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. Umowa na czas zastępstwa. Proponowane wynagrodzenie 2545,50 złotych brutto + dodatek za wysługę lat.
2. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
3. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
4. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
5. Oferty otrzymane po terminie określonym w ogłoszeniu lub nie podpisane i nieopatrzone datą nie będą rozpatrywane.
6. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
8. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
9. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
10. Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej naszej jednostki.
Dodatkowe informacje:
tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w ZakopanemWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
na stanowisku biurowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,tajne”
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczen dotyczących ukończenia kursów, szkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
  ul. Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry