Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2017.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji limitów finansowych Wydziału Teleinformatyki i sporządzanie wniosków o przesunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji wydatków za zakup sprzętu, materiałów i usług teleinformatycznych realizowanych na rzecz jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego
 • dokonywanie obciążeń finansowych podmiotów pozapolicyjnych w ramach posiadanych przez wydział Teleinformatyki umów i porozumień
 • sporządzanie zestawień finansowych na podstawie prowadzonej ewidencji oraz uczestniczenie w sporządzaniu planów finansowych Wydziału Teleinformatyki
 • dokonywanie analiz realizowanych wydatków i porównywanie ich z przydzielonymi limitami finansowymi informując kierownictwo Wydziału Teleinformatyki o stopniu wykorzystania limitów w stosunku do upływu czasu w ciągu roku
 • dokonywanie kontroli dokumentów finansowych (faktur) pod względem merytorycznym, w szczególności w zakresie celowości realizowanego wydatku oraz jego zgodności z posiadanymi umowami
 • odbieranie i zdawanie do wydziału Finansów KWP dokumentacji związanej z gospodarką materiałowo-finansową wydziału Teleinformatyki
 • nadzorowanie realizacji umów dotyczących zakupów sprzętu, materiałów i usług w zakresie teleinformatyki


Warunki pracy

- zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, przy wykorzystaniu sprzętu biurowego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,5421 (co stanowi kwotę 2 889,64 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne (w tym bankowość/finanse)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy na stanowiskach księgowo-finansowych lub w bankowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, aktów pokrewnych oraz klasyfikacji budżetowej
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej w administracji
 • obsługa programu typu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (w tym bankowość/finanse)
 • wiedza z zakresu fakturowania towarów i usług
 • udokumentowana umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie co najmniej EX02 (zaświadczenie)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie udokumentowanej umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie co najmniej EX02 (zaświadczenie)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry