Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kancelarii ogólnej i archiwum - w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Wydziale Organizacji i Nadzoru


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonuje korespondencję wpływającą i wychodzącą z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu
 • zapewnia obieg wewnętrzny i wysyłkę korespondencji
 • prowadzi archiwum Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz sprawy związane z archiwizacją dokumentów, brakowaniem dokumentów i udostępnianiem akt na zewnątrz
 • współpracuje przy organizacji odpraw służbowych, narad, spotkań oraz uroczystości, imprez okolicznościowych, konferencji, sympozjów itp. organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu lub z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej
 • realizuje obsługę techniczno-biurową doraźnych rad, zespołów i komisji o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu
 • pełni zastępstwo w sprawach obsługi sekretariatu komendy
 • prowadzi szkolenia i udziela instruktażu pracownikom Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w zakresie działania archiwów oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla jednostek organizacyjnych PSP


Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na terenie starówki toruńskiej,

 • brak windy w budynku,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner, drukarka, fax,

 • praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


1.     Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.


2.     Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane, opatrzone aktualną datą.


3.     Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.


4.     Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z decyzją
nr 39/2014 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 sierpnia 2014 r. określającą wewnętrzną procedurę naboru do korpusu służby cywilnej.


5.     Weryfikacja spełnienia przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty
i oświadczenia niezbędne” oraz „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. W związku
z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


6.     Każdemu kandydatowi po złożeniu dokumentów zostanie nadany w sekretariacie numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową, numer identyfikacyjny otrzymają na adres e-mail zamieszczony w podaniu o przyjęcie do pracy.
Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów biorących udział w naborze, dopuszcza się możliwość informowania o zakwalifikowaniu się kandydatek/kandydatów drogą elektroniczną. Dotyczy to każdego etapu naboru. Wobec tego w ofercie należy podać numer telefonu oraz  adres e-mail.


7.     Nabór składa się z następujących etapów:


a)     weryfikacji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych;


b)     sprawdzianu wiedzy;


c)     rozmowy kwalifikacyjnej;


d)     ustalenia wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatek/kandydatów.


W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynie co najmniej 30 ofert spełniających wymagania formalne, Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu po weryfikacji ofert, analizy merytorycznej ofert, jako dodatkowej techniki selekcji poprzedzającej sprawdzian wiedzy. Analiza merytoryczna ofert ma na celu wybór kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, w sposób wyższy od poziomu minimalnego wymaganego do spełnienia wymagań formalnych.


8.     Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, będą możliwe do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.


9.     Oferty kandydatek/kandydatów wyłonionych, a nie wybranych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP podlegają zniszczeniu niezwłocznie (o ile nie zostały odebrane), po upływie okresu wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej.


10.  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


11.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 65 80 175 lub (56) 65 80 171.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • sprawna obsługa aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji), obsługa urządzeń teleinformatycznych (komputer, telefon z centralą, faks, skaner, drukarki)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia
 • oświadczenie kandydata o znajomości biegłej obsługi aplikacji biurowych
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – sekretariat
  ul. Prosta 32
  87-100 Toruń
  z dopiskiem:
  „Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora ds. kancelarii ogólnej i archiwum –
  w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry