Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracji pasa nadbrzeżnego w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora UMS na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • przygotowuje stanowisko w sprawach gospodarki gruntami (dotyczące m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia gruntów) oraz w sprawach zabudowy i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego (dotyczących m.in. uzgodnień dokumentacji planistycznej takiej jak: warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia wodnoprawne),
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z ujawnioną zabudową i zagospodarowaniem terenu pasa technicznego bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie lub niezgodną z zapisami decyzji na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dotyczących zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania tego terenu,
 • wyjeżdża/pracuje w terenie, celem wypracowania stanowiska w prowadzonych postępowaniach oraz w celu kontroli terenu,
 • współpracuje z innymi komórkami urzędu w zakresie spraw mających wpływ na obszar pasa technicznego,
 • udziela klientom/pracownikom innych komórek UMS, informacji w sprawach prowadzonych postępowań przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża, dotyczących pasa technicznego
 • bierze udział w konferencjach, szkoleniach.


Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • schody, brak podjazdu/windy,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

WYMAGANE DOKUMENTY TJ. ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.


Wynagrodzenie zasadnicze: 3 700,00 brutto zł + dodatek stażowy. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe (związane z naukami przyrodniczymi lub ochroną środowiska lub budownictwem lub geodezją)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem lub zagospodarowaniem przestrzennym lub
gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub z prowadzeniem postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego/niemieckiego
 • Umiejętność interpretacji map
 • Obsługa pakietu Office
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Prawa wodnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania ArcGis, obsługi Systemów Informacji Przestrzennej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesłać na adres:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry