Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, wniosków o mianowania żołnierzy rezerwy oraz odwołań od ćwiczeń wojskowych Wydział Mobilizacji i Uzupełnień


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie propozycji decyzji, postanowień w sprawie odwołań żołnierzy rezerwy od decyzji wojskowych komendantów uzupełnień dotyczących powołania na ćwiczenia wojskowe oraz prowadzenie ich rejestrów
 • prowadzenie bazy danych z zakresu planowanych ćwiczeń wojskowych, doręczalności dokumentów powołania, stawiennictwa żołnierzy rezerwy oraz przyczynach niestawienia się na ćwiczenia wojskowe
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz przedstawianie propozycji opinii z uzasadnieniem na temat wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy na kolejne stopnie wojskowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie
 • współpraca z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ćwiczeń wojskowych
 • sporządzanie wyciągów z postanowień oraz aktów mianowania wraz z prowadzeniem rejestrów


Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • budynek nieprzystosowany dla osób z trudnością poruszania się,

 • brak wind (budynek dwupiętrowy) - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych i niezbędnych- nie będą rozpatrywane. 


Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika. Praca w godzinach 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny 261 45 22 29.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych do tej ustawy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie - wyrażenie zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
  ul. Potulicka 3
  70-952 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry