Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw Udzielania i rozliczania dotacji w Zespole Budżetu i Finansów

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zadań z zakresu inwestycji oświatowych, a w szczególności:
 • - przygotowywanie umów z jednostkami samorządu terytorialnego
 • - analiza wniosków
 • - przygotowanie przelewów środków
 • - kontrola rozliczeń finansowych w zakresie zgodności dotacji z przeznaczeniem
 • - sporządzanie zbiorczych zestawień, dokonywanie analiz w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji oświatowych
 • Realizacja wniosków w zakresie dofinansowania przygotowania młodocianych pracowników. Sprawozdawczość w zakresie realizacji i monitorowania środków z funduszu pracy
 • Przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną przelewów bankowych i sprawdzanie ich poprawności
 • Obsługa Systemu Trezor
 • Realizacja programów rządowych
 • Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
 • Obsługa informatyczna zespołu w zakresie programu MS Office
 • Przygotowanie analiz finansowych w zakresie udzielonych dotacji dla JST


Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windy. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25.
Kandydaci muszą spełniać wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne" . Wymagane dokumenty i oświadczenia, aby spełniły wymogi formalne, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3600 zł + dodatek za staż pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w jednostkach sektora Finansów Publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu Trezor, Vulcan, Ms Office


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów
  pok. 113 a

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry