Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw decyzji o środowiskowych uwarunkowań i przedsięwzięć liniowych, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko,

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi pod nadzorem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji.
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związane z wydaniem opinii i uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji
 • Weryfikuje karty informacyjne przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Bada prawidłowość w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy gmin
 • Przygotowywuje informacje o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia oraz uzupełnia bazy danych o prowadzonych postępowaniach
 • Uczestniczy w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział
 • Weryfikuje analizy porealizacyjne i wyniki monitoringu zrealizowanych przedsięwzięć


Warunki pracy


 •  Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, chemii, fizyki lub pokrewne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Znajomość ustaw:  kodeks postępowania administracyjnego  Prawo ochrony środowiska,  o odpadach,  o ochronie przyrody,  Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. J. H. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/05/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi