Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Masztalarska 3
61-767 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pisanie tekstów, przygotowywanie druków dokumentów i dokumentów word excel, przygotowywanie prezentacji komputerowych (slajdy, pokazy), kopiowanie dokumentów, obsługa urządzeń biurowych
 • Wykonywanie zadań związanych z obsługą kancelarii ogólnej i sekretariatów ( w zastępstwie)
 • Przygotowywanie statystycznych analiz, opracowań tematycznych, podsumowań, zestawień dot. zagadnień ochrony przeciwpożarowej
 • Realizacja zadań archiwalnych Wydziału
 • Nadzór nad sporządzaniem planów pracy i sprawozdań z realizacji planów przez komórki organizacyjne Komendy; sporządzanie zbiorczych kwartalnych planów kontroli wewnętrznej i nadzór nad ich realizacją
 • Umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Komendy
 • Sporządzanie zamówień materiałów biurowych i innych na potrzeby Wydziału
 • Przygotowywanie listów okolicznościowych (gratulacyjnych, jubileuszowych itp.)
 • Udział w odprawach służbowych, instruktażach, wewnątrz wydziałowych szkoleniach doskonalących oraz referowanie w czasie w/w form wymiany informacji, tematów zleconych do referowania przez naczelnika Wydziału


Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy na stanowisku administracyjno-biurowym.
Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów w budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nie spełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty można składać także drogą mailową na adres wk-kwpsp@psp.wlkp.pl
Metody/ techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa
kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
Zatrudnienie od października 2020 r.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,3780 = 2800,04 zł brutto + dodatek za wysługę lat (5%-20%)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 77 16 011

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenie na stanowisku administracyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera, w tym oprogramowania Word, Excel, Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs archiwisty
 • znajmość języka angielskiego na poziomie podstawowym A 2
 • znajomość specyfiki pracy w administracji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktu
 • chęć nauki i rozwoju zawodowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu archiwisty

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry