Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw analityczno-ocennych w Zespole Ogólnym Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje, koordynuje i rozlicza dokumentację dotyczącą planowania strategicznego Policji i sprawozdawczości.
 • Opracowuje analizy, sprawozdania i informacje w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby kierownictwa Policji.
 • Opracowuje, gromadzi i analizuje dokumentację dotyczącą funkcjonowania kontroli zarządzej.
 • Przygotowuje korespondencję i prowadzi dokumentację w zakresie współpracy z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w Polsce dot. zdarzeń z udziałem cudzoziemców.
 • Przygotowuje materiały i dane dla potrzeb Komendanta Wojewódzkiego POlicji w Opolu na narady, odprawy, spotkania oraz przygotowuje odprawy służbowe organizowane w KWP w Opolu
 • Opracowuje sprawozdania i informacje w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby organów administracji rządowej i samorządowej województwa opolskiego.
 • Rezerwuje i potwierdza uczestnictwo kadry kierowniczej w organizowanych naradach, odprawach służbowych, konferencjach, spotkaniach.
 • Obsługuje elektroniczną skrzynkę pocztową Wydziału.


Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie brutto w wys. ok 3336 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-21-12. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym charakterze.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera ( w tym programu Power Point),
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizy, syntezy,
 • umiejętności redakcyjne i organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących kontroli zarządczej, planowania strategicznego,
 • znajomość przepisów (w tym konwencji dwustronnych) w zakresie zdarzeń z udziałem cudzoziemców.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry