Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw orzecznictwa w Referacie Orzecznictwa i Egzekucji Administracyjnej

ul. Magazynowa 7
33-300 Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych
 • wykonywanie czynności dowodowych i kontrolnych w terenie


Warunki pracy

Praca biurowa przy użyciu komputera, praca poza siedzibą urzędu - przeprowadzanie czynności kontrolnych na terenie powiatu nowosądeckiego, stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy, siedziba Inspektoratu niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Nowym Sączu. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (18) 547-51-60/ 547-51-70.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy w PINB".

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu techniczno- budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry