Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Finansowo-Księgowym

90-132 Łódź Ul.Narutowicza 75

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kasę urzędu zgodnie z obowiązujacymi przepisami
 • Dekretuje raporty kasowe i wprowadza je do systemu finansowo-księgowego
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, przygotowywuje kwitariusze K-103 oraz druki KP i KW przed wprowadzeniem ich do użytkowania
 • Sprawdza kartotekę magazynową oraz sporządza księgi remanentów
 • Kontroluje karty drogowe
 • Sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym polecenia wyjazdów służbowych
 • Kontroluje zestawienia wydatków, dekretuje je i wprowadza do systemu finansowo-księgowego
 • Rozlicza koszty utrzymania zajmowanych pomieszczeń
 • Opisuje i przekazuje dokumenty do archiwum


Warunki pracy

Praca przy komputerze.Praca z klientem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem
" Rekrutacja do Wydziału Obsługi do Referatu Finansowo-Księgowego na stanowisko inspektora na zastępstwo".


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w kasie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Postawa etyczna
 • Sumienność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Umiejętne organizowanie własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność wyciągania wniosków
 • Kreatywność, chęć uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie pracy w systemie finansowo-księgowym Quorum


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry