Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw uzbrojenia w Sekcji ds. Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej

91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdraża moduł GM systemu SWOP w komórkach organizacyjnych garnizonu łódzkiego,
 • administruje modułem GM systemu SWOP w komórkach organizacyjnych garnizonu łódzkiego,
 • prowadzi szkolenia z zakresu obsługi modułu GM systemu SWOP,
 • sporządza dokumentację przychodowo - rozchodową sprzętu uzbrojenia w celu zaewidencjonowania w książkach ewidencyjnych z podziałem na środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 • obsługuje funkcjonariuszy, osoby cywilne i instytucje z terenu województwa łódzkiego w zakresie wyposażenia i rozliczania ze sprzętu uzbrojenia przy przyjęciach, przeniesieniach i zwolnieniach ze służby,
 • dokonuje wyceny sprzętu uzbrojenia w wybrakowaniach i inwentaryzacjach w wydziałach KGP, KWP, KMP i KPP w celu przekazania informacji do Wydziału Finansów i GKI,
 • sporządza dokumentację z przepadku broni i sprzętu uzbrojenia w celu przekazania informacji do odpowiednich instytucji państwowych /sądy, prokuratury/,
 • uzgadnia stany ewidencyjne uzbrojenia z osobami odpowiedzialnymi za sprzęt uzbrojenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji


Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrzeInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,4207 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2886,81 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: do roku na podobnym stanowisku pracy związanym z prowadzeniem ewidencji oraz księgowaniem dokumentów obrotu materiałowego,
 • wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: do roku pracy z techniką uzbrojenia,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu techniki uzbrojenia: budowy broni, rodzajów, typów broni i amunicji
 • umiejętność tworzenia baz danych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 81463"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry