Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw realizacji zadań związanych z obsługą Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowania zadań gminnych i powiatowych w Oddziale Inwestycji w Wydziale Rolnictwa i Transportu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i opracowywanie projektów planów finansowych, materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, w układzie tradycyjnym (klasyfikacji budżetowej) i zadaniowym w zakresie Oddziału Inwestycji
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie nadzorowanym przez Oddział Inwestycji
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Uzgadnianie harmonogramów rzeczowo-finansowych, postępów realizacji zadań, weryfikacji wniosków o płatność, sprawozdań końcowych, rozliczenia dofinansowania
 • Planowanie i opracowywanie projektów planów finansowych, harmonogramów przekazywania środków.
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania planu wydatków dotyczących dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie nadzorowanym przez Oddział Inwestycji


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe z województwa łódzkiego


kilka razy w miesiącu: Urząd Marszałkowski w Łodzi


kilka razy w roku: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury


Inne: praca w stresie pod presją czasuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Zachęcamy do przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty.


Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji.


Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 800,00 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.265 z późn.zm).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: Funduszu Dróg Samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, pracy pod presją czasu, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kursy i szkolenia z zakresu: finansów publicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Jeden z języków obowiązujących w UE na poziomie komunikatywnym
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz obsługi programów biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopię prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud. C; 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104; z dopiskiem Oferta pracy nr 75091

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry