Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw archiwum i prowadzenia biblioteki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum Urzędu
 • Prowadzenie, nadzór, administrowanie i obsługa biblioteki Urzędu
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych WUOZ i prowadzenie nadzoru nad ich wykorzystywaniem w celu ochrony zabytków
 • Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach
 • Digitalizacja zbiorów danych będące w zasobach WUOZ w Łodzi ,porządkowanie dokumentacji
 • Prowadzenie i przygotowanie zaświadczeń i pozostałej korespondencji oraz sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe , ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca w archiwum

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność osługi komputera pakiet MS Office, Corel
 • Sumienność,rzetelność
 • Samodzielność w działaniu
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunikatywność, samodzielność w działaniu.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99
  z dopiskiem "oferta pracy nr........ "

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry