Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw rozliczeń finansowych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie otrzymywanych od wystawców faktur VAT dla pozyskania danych niezbędnych do prawidłowego naliczania w cyklu miesięcznym opłat eksploatacyjnych najemcom w celu zasilenia odpowiedniej pozycji budżetowej.
 • Sporządzanie dokumentów zewnętrznych własnych (faktury VAT, faktury korygujące) z wykorzystaniem programu do fakturowania oraz wystawianie not odsetkowych za nieterminowe regulowanie płatności, będących podstawą sporządzania kwartalnych sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie komputerowej bazy faktur wystawianych poszczególnym kontrahentom, analizowanie pod kątem przestrzegania terminu płatności, kontrolowanie wysokości dokonywanych wpłat, sporządzanie zestawienia zaległych należności.
 • Wystawianie wezwania do zapłaty należności głównej zalegającym z opłatami najemcom oraz sporządzanie dokumentacji dłużników do Zespołu Prawnego KWP w Łodzi w celu ściągnięcia należności, po każdorazowym wyegzekwowaniu zadłużenia weryfikowanie wpływów przekazanych od komornika.
 • Klasyfikowanie rachunków i faktur w koszty zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych, w celu prawidłowego ich zaksięgowania oraz przekazania w terminie do Wydz. Finansów, celem dokonania zapłaty.
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej VAT w oparciu o wystawione faktury VAT oraz korekty VAT, w celu dostarczenia danych dla Wydz. Finansów niezbędnych do sporządzenia zbiorczej deklaracji podatku VAT.
 • Rozpatrywanie pism i skarg od najemców w celu udzielenia odpowiedzi w sprawach finansowych.


Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, praca stacjonarna, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,5216 mnożnik kwoty bazowej tj. 3091,83 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl
w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów lub powyżej 1,5 roku w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Biegłe posługiwanie się sprzętem biurowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 68637"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry