Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi operatorskiej Systemów Zarządzania Ruchem w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem – Zespół Centrum Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Łodzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91 - 857 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ciągłe monitorowanie wydajności i efektywności sieci drogowej przy użyciu wielu źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Systemów Zarządzania Ruchem i innych źródeł zewnętrznych,
 • zarządzanie obsługą zdarzeń na sieci dróg, które zmniejszają jej wydajność, przy użyciu całej dostępnej infrastruktury, w tym Systemów Zarządzania Ruchem,
 • koordynacja skutecznych, bezpiecznych i terminowych działań z pracownikami na stanowiskach ds. utrzymania dróg oraz przedstawicielami firm utrzymaniowych i odpowiedzialnych za pobór opłat za przejazd,
 • prowadzenie dziennika operatora Systemu Zarządzania Ruchem w celu dokumentacji występujących zdarzeń, utrudnień, interwencji, zgłoszeń interesariuszy związanych z ruchem drogowym oraz incydentów, niesprawności, zakłóceń w pracy systemów i urządzeń przydrożnych,
 • ciągłe monitorowanie sytuacji w miejscach poboru opłat w celu przygotowanie rekomendacji odstąpienia / przywrócenia poboru opłaty za przejazd pojazdów o DMC do 3,5T,
 • ciągłe monitorowanie pracy urządzeń przydrożnych i systemów zarządzających a także reagowanie, rozwiązywanie problemów lub zgłaszanie konieczności interwencji związanych z technologią ITS,
 • komunikowanie się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej,
 • obsługa krajowej infolinii drogowej 19 111 w celu efektywnego dostarczania wiarygodnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje o metodach naboru: - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym, - możliwość przeprowadzenia testu wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres lodz.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane
w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 042 233 96 29 lub 042 2396-30Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego,
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa łódzkiego,
 • umiejętność rejestrowania, zapisywania i przekazywania informacji przy użyciu odpowiedniej technologii,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruch drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi lub zarządzania systemami teleinformatycznymi w szczególności obsługi operatorskiej systemów zarządzania ruchem lub zarządzania tunelem,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie certyfikatów potweirdzające ukończenie kursu z zakresu inżynierii ruch drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • kopie certyfikatów ukończonych kursów językowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 - 857 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry