Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej w Biurze Kadr, Płac i Budżetu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie kontroli obiektów i komórek organizacyjnych Urzędu
 • dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia pożarowego Urzędu i wskazywanie kierunków działań zmierzających do poprawy tego stanu
 • opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji wszystkich pracowników w obiektach, w których jest to wymagane przepisami
 • nadzór nad prawidłowością i terminową konserwacją instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • udział w komisjach odbioru prac budowlanych
 • przygotowanie umów na konserwację instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego


Warunki pracy

Czynniki utrudniające pracę: kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu - Jednostki Państwowej Staży Pożarnej, Przedsiębiorstwa wykonujące konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej sprzęt gaśniczy oraz urządzenia sygnalizacji pożaru w budynkach.

Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 1500,00 zł + dodatek stażowy.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenie w służbie ochrony przeciwpożarowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne'' lub wyrażenie zgody na przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
 • znajomość przepisów o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o służbie cywilnej,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne'' lub wyrażenie zgody na przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 61111

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry