Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Zespole do spraw Obsługi w Placówce Straży Granicznej w Łodzi

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa asystencka i administracyjno – biurowa Komendanta oraz Zastępcy Komendanta Placówki poprzez prowadzenie terminarza spotkań i przedsięwzięć,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów oraz nadzorowanie poprawności wpisów w zeszycie punktów do rozkazów dziennych Placówki Straży Granicznej,
 • Prowadzenie rejestru upoważnień Komendanta Placówki,
 • Prowadzenie wykazów aktów normatywnych oraz rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
 • Odbieranie i wysyłanie drogą elektroniczną poczty sekretariatu Komendanta Placówki oraz obsługiwanie skrzynki E-PUAP,
 • Sprawne i terminowe przyjmowanie i przekazywanie faksów,
 • Udzielanie interesantom informacji w zakresie problematyki będącej w kompetencjach Zespołu do Spraw Obsługi w razie konieczności kierowanie do właściwych instytucji, jednostek albo komórek organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki i poza nią. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 702.89 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;

3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty
w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).

4. Życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

5. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/ stażu pracy, np.: poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu ( w przypadku zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu – ważność zaświadczenia 30 dni), ocen okresowych, opinii, zakresów obowiązków, referencji.

6. Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

7. Weryfikacja spełnienia przez kandydata wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”

8. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.

9. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

10. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończonym naborze.

12. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

13. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowo-administracyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad obsługi urządzeń kancelaryjnych i obiegu dokumentów,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej,
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych, z czynności kancelaryjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry