Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

Szef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw gospodarki materiałowej w Wydziale Operacyjnym

40-028 Katowice ul. Francuska 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi gospodarkę materiałową w służbach: zdrowia, infrastruktury - sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy oraz ppoż., żywnościowej, kulturalno – oświatowej i wyszkolenia - materiały biurowe;
 • Rozlicza koszty podróży służbowych żołnierzy i pracowników oraz prowadzi analizy wykorzystania przydzielonych limitów kosztów podróży służbowych;
 • Współpracuje z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w zakresie zabezpieczenia przewozu żołnierzy i pracowników oraz analizuje wykorzystanie przydzielonych limitów na przejazdy;
 • Współpracuje z Sekcją Obsługi Infrastruktury Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie utrzymania infrastruktury użytkowanej przez Wojewódzki Sztab Wojskowy;
 • Planuje i zabezpiecza warunki socjalno-bytowe / wyżywienie i zakwaterowanie / dla służby dyżurnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego;
 • Planuje i realizuje przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem materiałowo – technicznym, dokonuje naliczenia potrzeb materiałowych oraz organizuje zaopatrzenie i obsługę;
 • Bierze udział w planowaniu szkoleń oraz uczestniczy w prowadzeniu zajęć, opracowuje dokumenty do prowadzenia ćwiczeń i treningów w części logistycznej;
 • Bierze udział w opracowywaniu planów oraz przygotowywaniu danych do rozkazów, wytycznych i decyzji w części dotyczącej zabezpieczenia logistycznego.


Warunki pracy


 • Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi BHP. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca stojąca przy obsłudze materiałów biurowych w magazynie, wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3 m, krajowe wyjazdy służbowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, laminarka) i inne urządzenia biurowe, drabina. Wejście do budynku po schodach bez podjazdu, możliwość wjazdu windą zewnętrzną, budynek 3 piętrowy, wyposażony w windę osobową, brak podjazdów łączących półpiętra, możliwość skorzystania z windy, drzwi przeciwpożarowe, ograniczona możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na 2 piętrze. Wejście do magazynu (niski parter) - schody, brak windy, brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty złożone w wymaganym terminie, kompletne opatrzone własnoręcznym podpisem i datą. Kontakt z kandydatami będzie odbywał się w sposób określony w ofercie (e-mail, telefon).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
praca w administracji publicznej lub w wojsku.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki materiałowej;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem MS Office: Excel, Word, PowerPoint oraz poczty elektronicznej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.) do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE";
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
  ul. Francuska 30
  40-028 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry