Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw dotacji w Oddziale Logistyki i Programów Oświatowych Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współdziałaniem w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji programów rządowych,
 • Prowadzeniem spraw dotyczących umów na telefonię komórkową oraz stacjonarną Kuratorium Oświaty,
 • Prowadzeniem spraw dotyczących umowy na wodę pitną oraz konserwację i eksploatację kserokopiarek stanowiących wyposażenie Kuratorium oraz jej Delegatur


Warunki pracy

Zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu na 7 piętrze. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 800 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętności analityczne.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość regulacji prawnych: KPA, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu znajomości ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w pracy w administracji rządowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej.
 • Kopia dokumentów potwierdzających szkolenie z zakresu znajomości ustawy o finansach publicznych.
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji rządowej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Katowicach
  ul. Powstańców 41 a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry