Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Finansów
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie uposażenia oraz wynagrodzenia w celu wypłaty dla policjantów i pracowników policji oraz członków korpusu służby cywilnej całego garnizonu śląskiego
 • naliczanie należności pochodnych od płac w celu zapewnienia ich wypłaty policjantom i pracownikom policji oraz członkom korpusu służby cywilnej garnizonu śląskiego
 • naliczanie należności z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie karty zasiłków chorobowych
 • dokonywanie potrąceń z uposażenia policjantów i wynagrodzeń pracowników policji w celu realizacji potrąceń ustawowych, zajęć prawnych, administracyjnych oraz pisemnych dyspozycji zainteresowanych pracowników
 • sporządzanie dokumentów PIT-11 dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej, pracowników policji w celu informowania ich o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach
 • sporządzanie dokumentów PIT-40 dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej, pracowników policji w celu dokonania rocznego rozliczenia podatku
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla osób zatrudnionych
 • naliczanie dla policjantów nagród rocznych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników policji


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Praca związana permanentną obsługą klienta zewnętrznego oraz kontaktem z zewnętrznymi instytucjami.
Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 739,18 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansów jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowiskach w komórkach finansowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o policji, Kodeksu Pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o podatku dochodowym
 • umiejętność analizowania przepisów
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • łatwość w komunikacji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi aplikacji biurowych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry