Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/07/2018.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Kuratorium Oświaty
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora wydziału ds. nadzoru edukacji,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami - EZD (weryfikowanie prawidłowości metadanych, czytelności załączników, opisywanie dokumentów, przekazywanie do podpisu i dekretacji) w celu zapewnienia właściwego i terminowego obiegu dokumentów,
 • przygotowywanie pism, upoważnień, informacji, analiz, sprawozdań, zestawień i innych opracowań zlecanych przez dyrektora w celu wsparcia jego bieżącej pracy,
 • prowadzenie organizacyjnej i administracyjnej obsługi spotkań dyrektora wydziału w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Kuratorium,
 • udzielanie informacji dot. organizacji i załatwiania spraw w Kuratorium w celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług,
 • współpraca z sekretariatami Śląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektorów Wydziałów i Delegatur oraz kancelarią Kuratorium w celu sprawnego i niezwłocznego przekazywania informacji i przesyłek.


Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnopsrawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 7 piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie. Budynek wyposażony w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty. Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • rzetelnośc i terminowość
 • umiejętności analityczne
 • pozytywne podejście do klienta
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry