Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Budżetu i Finansów

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Dyrektora
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji w Wydziale z zastosowaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz koordynowanie działań Oddziałów w tym zakresie
 • Prowadzenie terminarza spotkań, wyjazdów oraz narad
 • Prowadzenie spraw kadrowych Wydziału (ewidencja czasu pracy, urlopy, delegacje) oraz obsługa programu do rejestracji czasu pracy
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z wyjazdami służbowymi pracowników
 • Przygotowanie pism dotyczących spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału oraz koordynowanie działań związanych z przygotowaniem sprawozdań z działalności poszczególnych Oddziałów


Warunki pracy

- Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
- Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika
- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- Pomieszczenia klimatyzowane
- Miejsce pracy zlokalizowane na VI piętrze, zainstalowana winda

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisu spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 785 16 24
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3 300 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista oraz dyskrecja
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość nowoczesnych technologii w zakresie pracy biurowej
 • samodzielność, zdolności organizacyjne
 • asertywność
 • umiejętność redagowania pism


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry