Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemca w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskiego rynku pracy
 • Informowanie podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom i cudzoziemców w celu objaśnienia, jakie prawa i obowiązki wynikają z uzyskanego zezwolenia oraz jak stosować przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców
 • Przygotowywanie projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku pracy w celu realizacji zadania wynikającego z ustawy
 • Współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy właściwymi ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca w celu sprawnego współdziałania w zakresie wydawanych informacji dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów
 • Wprowadzanie danych do rejestru dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców w systemie informatycznym Syriusz, weryfikowanie danych w systemie informatycznym Pobyt oraz w innych dostępnych systemach w celu zapewnienia poprawnego prowadzenia rejestrów i weryfikacji danych pod kątem przygotowywania projektów decyzji
 • Przekazywanie na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji kopii wydanych decyzji oraz innych informacji, o których mowa w art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu sprawnego współdziałania.
 • Realizowanie zadań z zakresu postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców, w tym przyjmowanie wniosków, dokumentów, wydawanie dokumentów cudzoziemcom, udzielanie informacji w sprawach cudzoziemców w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów urzędu.


Warunki pracy

• Nietypowe godziny pracy
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• Zagrożenie korupcją
• Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
• Praca pod presją czasu oraz stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami i dużą ilością spraw


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 785 16 24.
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego - 3700,00 (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy: • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • MS Word
 • Wiedza na temat sytuacji międzynarodowej, geografii, tendencji w migracji i powierzaniu pracy cudzoziemcom
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry