Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie, kontrolowanie oraz księgowanie przekazanych dotacji ujętych w budżecie państwa części 85/08-województwo lubuskie
 • prowadzenie nadzoru nad ewidencją wydatków oraz księgowanie zrealizowanych wydatków budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie według poszczególnych dysponentów budżetu Wojewody Lubuskiego
 • rozliczanie wszystkich dotacji udzielonych w ciągu roku budżetowego z budżetu Wojewody Lubuskiego
 • prowadzenie ewidencji i księgowanie zaangażowania wydatków budżetu państwa części 85/08 – województwo lubuskie
 • weryfikowanie pod względem formalnym i rachunkowym dyspozycji środków przekazywanych dysponentom i jednostkom samorządu terytorialnego
 • dekretowanie i księgowanie wszystkich wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym
 • weryfikowanie i analizowanie zwrotów dotacji dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i innych odbiorców na koncie pomocniczym państwowej jednostki budżetowej
 • analizowanie, weryfikowanie i uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych


Warunki pracy

- stres związany z uzgadnianiem przekazanych dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonywanie zadań pod presją czasu
- częste zmiany przepisów i wytycznych
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- winda w budynku
- budynek XV- kondygnacyjny
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 71 15 263.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w służbach finansowo-księgowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów krajowych z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • obsługi edytora tekstów MS Word, • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji w MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/08/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry