Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania rachunkowości budżetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w tym dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdza zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, angażuje środki budżetowe, sporządza wyciągi bankowe
 • prowadzi księgowość analityczną kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza sprawozdania statystyczne w zakresie środków trwałych, rozlicza inwentaryzację środków trwałych
 • prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną w zakresie dochodów, planu i ZFŚS oraz sporządza sprawozdania budżetowe
 • prowadzi ewidencję zaangażowania środków na wydatki budżetowe
 • sporządza plany budżetu w układzie zadaniowym, dekretuje dokumenty księgowe w układzie zadaniowym, monitoruje realizację budżetu oraz sporządza sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu.


Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i.


W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22


Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wróć do wynikówWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu komputerowego księgowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym nr 74796 "

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry