Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw rozliczeń / ds. sanitarnych Wydział Techniki i Zaopatrzenia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje realizację robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności i ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozlicza prowadzenie robót.
 • Wykonuje kontrolę stanu technicznego obiektów.
 • Uczestniczy w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.
 • Przygotowuje zakresy i opisy robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.
 • Przygotowuje kosztorysy inwestorskie na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdza kosztorysy ofertowe.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowuje i sporządza informację w związku z realizowanymi zadaniami.
 • Bierze udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., praca związana z podróżami służbowymi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 2,067 (tj. 4200,06 zł) plus dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. "branży sanitarnej".

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Znajomość przepisów: prawo budowlane.
 • Obsługa programu kosztorysującego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
80 - 563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/01/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry