Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Izbie i podległych urzędach
 • Prowadzi postępowania związane z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do pracy lub z pracy oraz wypadkami pozostającymi w związku ze służbą funkcjonariuszy służby celno-skarbowej
 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy i pełnienia służby
 • Prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego, instruktaży ogólnych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


·         Praca w zespole;


·         Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie;


·         Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych;


·         Praca w siedzibie IAS;


·         Praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin.


 


Miejsce  i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         Budynek nieprzystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych;


·         Brak podjazdu i windy;


·         Brak toalety dla osób niepełnosprawnych;


·         Stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Należy podać numer ogłoszenia.


Umowa na czas określony.  


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze  od 1 828,76 zł do 2 031,96 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.


Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).


 Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów


II - test


III- rozmowa kwalifikacyjna.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-97-54.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp
 • Znajomość przepisów z zakresu bhp oraz prawa pracy
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry