Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 09/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ustalanie procedur działania, organizowanie i nadzorowanie stanu technicznego systemów łączności;
 • Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i modernizacją wojewódzkiego systemu sterowania syrenami alarmowymi oraz systemami radiokomunikacyjnymi;
 • Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie planu łączności radiowej;
 • Przygotowywanie wymagań technicznych i określanie potrzeb w zakresie sprzętu łączności dla centrów zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego w województwie;
 • Opracowywanie systemu danych radiowych, sposobów przekazywania korespondencji radiowej oraz regulaminu pracy wojewódzkiego systemu radiowego;
 • Przygotowywanie i uzgadnianie procedury łączności z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania kryzysowe i ratownictwa medycznego, w tym uzgadnianie planów operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu łączności oraz treningów ostrzegania o sytuacji powietrznej Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2600 zł/mies. (+ wysługa lat).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584 lub (58) 30 77 141.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z eksploatacją (obsługą techniczną, konserwacją, modernizacją) systemu łączności, telekomunikacji lub teleinformatyki.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obrony państwa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: szkolenie operatorów radiokomunikacji ruchomej lądowej i operatorów radiokomunikacji lotniczej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry