Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Aleja Warszawska 89
10 – 083 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, projekty organizacji ruchu stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji świetlnej,
 • Prowadzenie zagadnień związanych ze szkodami komunikacyjnymi, współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
 • Przygotowywanie projektów opinii w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym zjazdów, reklam,
 • Przeprowadzanie okresowych objazdów dróg w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • Realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy),
- praca w biurze/terenie - 60%/40%,
- praca pod ruchem drogowym,
- praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej w okresie objazdów dróg
i pełnienia dyżurów ZUD,
- stres związany z działaniem pod presją czasu,
- wyjazdy szkoleniowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
- budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
- I etap - analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - test z wiedzy ogólnej (w przypadku dużej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne),
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu - do 5 kandydatów (pytania specjalistyczne),
- IV etap – wybór 2 kandydatów/tek, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z II i III etapu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,z późn. zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521 28 29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie drogowe lub budowlane,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu ustaw o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
 • dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry