Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Kontroli

85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie krajowym, w tym kontrola warunków składowania i transportu.
 • Przeprowadza samodzielnie lub w zespole kontrole artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z krajów trzecich-kontrola graniczna.
 • Przeprowadza samodzielnie lub w zespole kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.
 • Kontroluje żywność sprzedawaną w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Przeprowadza ocenę i wydaje świadectwa jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Opracowuje i przygotowuje projekty informacji, zestawień, zaleceń pokontrolnych oraz innych dokumentów w celu prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Wykonuje inne polecenia przełożonego wynikające z zakresu kompetencji wydziału kontroli.


Warunki pracy


 • Praca zarówno w siedzibie urzędu jak  i w terenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego celem przeprowadzenia kontroli. 

 • Stanowisko pracy w biurze znajduje się na II piętrze budynku. 

 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 • Zagrożenie korupcją. 

 • Stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy. 

 • Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, praca na wysokości, prowadzenie czynności kontrolnych w komorach chłodniczych.

 • Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000-3400 zł, oraz dodatek stażowy.

 • Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy i nr referencyjny ogłoszenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Oferty przesłane po terminie, niespełniające stawianych wymagań formalnych lub złożone bez wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w kolejnym etapie selekcji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Czynne uprawnienia do kierowania samochodem- prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, dokładność, systematyczność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B oraz umiejętności praktycznego prowadzenia pojazdu.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
  osobiście: I piętro pok. 112, pocztą: decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu WIJHARS

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry