Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw archiwizacji w Wydziale Organizacyjnym

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z właściwością miejscową Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wraz ze stosownymi urządzeniami ewidencyjnymi
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przygotowanie akt do brakowania
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych i sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem ich do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego
 • Przyjmowanie materiałów archiwalnych z likwidowanych lub przekształconych szkół i placówek oświatowych
 • Prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów wydanych przez zlikwidowane szkoły i placówki oświatowe, w tym zaświadczenia o przebiegu nauczania
 • Inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i wyjściami do pomieszczeń magazynowych archiwum. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pomieszczenia magazynowe archiwum zlokalizowane są w sąsiednim budynku. Narażenie na kontakt z kurzem i innymi czynnikami biologicznymi związanymi z dokumentacją. Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku i 6 miesięcy doświadczenia w pracy w archiwum
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa, przepisów dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji dotyczących postępowania z dokumentacją
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i dokładność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  Kancelaria pok. 300 (III piętro)
  ul. Konarskiego 1 - 3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora ds. archiwizacji”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry