Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony podmiotowej BIP;
 • prowadzenie spraw związanych z uznaniem świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą;
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły zlikwidowane;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją spoczywających na kuratorze oświaty obowiązków wynikających z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. przyjmowania, weryfikacji i przekazywania oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej;
 • prowadzenie analiz formalnych wniosków wraz z dokumentacją składaną przez nauczycieli o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz Kpa;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność i dokładność;
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie;
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu;
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Kultura osobista.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry