Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wykonywania opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem do ukończenia 2 miesiąca życia w odniesieniu do realizacji standardów opieki okołoporodowej, wykonywanych zadań położnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa
 • dokonywanie - we współpracy z konsultantami wojewódzkimi - analizy jakości opieki okołoporodowej na podstawie danych dotyczących urodzeń żywych i martwych, zgonów noworodków, zgonów kobiet w okresie ciąży, porodu lub połogu
 • weryfikowanie zgodności świadczeń edukacyjnych w kształtowaniu prozdrowotnych postaw przyszłych rodziców, proponowanych w szkołach rodzenia w oparciu o Standard Edukacja Przedporodowa „Szkoła Rodzenia” w ramach wojewódzkiego programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”
 • przeprowadzanie wizytacji w szkołach rodzenia uczestniczących w wojewódzkim programie „Jak urodzić zdrowe dziecko“
 • sporządzanie projektów opinii o zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa
 • prowadzenie spraw dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań lub zagrożenia wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i bioterroryzmu na terenie województwa dolnośląskiego


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3577,01-5607,05 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-54.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne o kierunku położnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony zdrowia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szczególne uprawnienia: aktywne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy KPA
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • znajomość ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • znajomość dokumentu: Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa Dolnośląskiego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
 • znajomość rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • specjalizacja położnicza lub z zakresu opieki okołoporodowej lub pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych lub pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego specjalizację położniczą lub z zakresu opieki okołoporodowej lub pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych lub pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ZP/ZPSM/01/02/2020”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry