Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw lokalizacji inwestycji w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego, linii kolejowej, sieci przesyłowych oraz warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
 • analizowanie terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku niewydania przez nich ww. decyzji w terminie określonym ustawą o ustalenie takiej lokalizacji,
 • sporządzanie wniosków o wpisy ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości do ksiąg wieczystych dla nieruchomości niezbędnych dla lokalizacji i realizacji inwestycji na podstawie specustaw,
 • analizowanie projektów lokalizacji inwestycji i przygotowywanie projektów uzgodnień dla tych lokalizacji pod względem zadań i programów rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowywanie opinii, wyjaśnień w zakresie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.


Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3153,37 – 4589,15 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, architektura

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostce projektowej w zakresie planowania przestrzennego lub 2 lata w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy prawo wodne,
 • znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych w zakresie szczególnych uprawnień.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/PP/01/02/2020”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry