Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

10-575 Olsztyn Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych; przygotowuje postanowienia udzielające odstępstwa od warunków technicznych, w celu załatwienia wniosku w sposób prawidłowy i w ustawowym terminie;
 • Prowadzi kontrole starostów/prezydentów pod względem prawidłowości prowadzonych postepowań o pozwoleniu na budowę i przyjmowanych zgłoszeń, prowadzi kontrolę rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez starostów/prezydentów w zakresie terminowości i rzetelności w celu doprowadzenia do rzetelnego prowadzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w województwie;
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych wojewody w I instancji, II Instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w celu załatwienia wniosku, odwołania prawidłowo i w przepisowym terminie
 • Załatwianie innych sprawa z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane miedzy innymi odpowiedzi na odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i skargi do Sądu Administracyjnego w celu załatwienia wniosku w sposób prawidłowy i w ustawowym terminie.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych
od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

·       Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;


·       Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych


·       Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie


·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia


·       Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego


·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy


·       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;


·       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;


·       Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;


·       Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie


·       Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 420 zł brutto.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane /lub z zakresu prawa /lub administracji /lub gospodarki przestrzennej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy prawo budowlane
 • znajomość ustawy o ochronie środowiska
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze budownictwa


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry