Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw obywatelstwa, repatriacji oraz społecznych i wyznaniowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjęcie od klienta zewnętrznego wniosku, prowadzenie postępowania i przygotowanie projektu decyzji administracyjnej w celu potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego bądź odmowy potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
 • przyjęcie od klienta zewnętrznego (cudzoziemca) i zarejestrowanie w Systemie Pobyt v. 2 kierowanego do Prezydenta RP wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; sporządzanie opinii organu i przekazanie łącznie z wnioskiem do MSWiA w celu zebrania kompletu dokumentów do dalszego postepowania;
 • przyjęcie od klienta zewnętrznego (cudzoziemca) i zarejestrowanie w Systemie Pobyt v. 2 wniosku, prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji administracyjnej w celu uznania za obywatela polskiego. (decyzje konstytutywne - skutkujące nabyciem obywatelstwa polskiego);
 • przyjęcie od klienta zewnętrznego (np. proboszcza) wniosku o posiadaniu osobowości prawnej oraz pełnieniu funkcji organu osoby prawnej. Weryfikacja dokumentów, znajdujących się w teczce danej parafii, związku wyznaniowego Kościoła, przygotowanie i wydanie zaświadczenia w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek. Prowadzenie spraw dotyczących powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne terytorialne i personalne oraz powiadamiania o powoływaniu i odwoływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
 • przyjęcie od klienta zewnętrznego (proboszcza, rady Kościoła, przedstawiciela związku wyznaniowego) wniosku o przejście na rzecz kościelnej osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej w celu przekazania nieruchomości;
 • planowanie, zamawianie i przekazywanie dotacji celowej „Pomoc dla repatriantów” jednostkom samorządu terytorialnego w celu zapewnienia przewidzianej w przepisach pomocy repatriantom. Sporządzanie rocznego sprawozdania z tej działalności w celu rozliczenia kosztów i tworzenia statystyki;
 • opiniowanie wniosków osób zapraszających w celu zapewnienia tzw. „warunków do osiedlenia się” dla kandydatów na repatriantów;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestrów dotyczących spraw wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim i ustawy o repatriacji (w formie papierowej i informatycznej) w celu zapewnienia referencyjności rejestrów.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 000 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.


Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość w stopniu komunikatywnym jednego z języków: rosyjskiego lub/ angielskiego lub/niemieckiego
 • znajomość ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1829)
 • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1347)
 • znajomość ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1472)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczania zawodowego w administracji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • Oświadczenie o znajomości w stopniu komunikatywnym języka angielskiego lub/niemieckiego lub/rosyjskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry