Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw planowania i analiz w Biurze Kadr, Płac i Budżetu

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie materiałów dotyczących planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – dysponenta III stopnia w zakresie budżetu tradycyjnego oraz wniosków o zmianę w planie
 • wystawianie i księgowanie dowodów wewnętrznych stanowiących podstawę do ujęcia w ewidencji planu budżetu oraz jego zmian
 • sporządzanie analiz przewidywanego wykonania rzeczowego planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – dysponenta III stopnia według potrzeb
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów dotyczących zmian planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie wyroków i ugód sądowych oraz świadczeń rentowych stanowiących zobowiązania Skarbu Państwa.
 • opracowywanie informacji opisowych z wykonania wydatków budżetowych w zakresie dysponenta III stopnia w układzie tradycyjnym oraz niezbędnych informacji i rozliczeń środków budżetowych pochodzących z rezerw celowych, ogólnych oraz budżetu Wojewody Łódzkiego.
 • sporządzanie informacji dla komórek organizacyjnych nadzorujących merytorycznie plany finansowe w zakresie poziomu wykonania wydatków budżetowych.
 • sporządzanie rozliczenia odpisu na ZFŚS.
 • realizacja obowiązku przedkładania danych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planu finansowego oraz wniosków o zmianę w planie.


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu.


Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku kontakty telefoniczne z Ministerstwem Finansów celem uzyskania informacji w zakresie wnioskowanych zmian w planie finansowym


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 800- 4800  zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022 r., poz.1691 ze zm.).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca/staż w obszarze finansowo-księgowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności zagadnień planistycznych
 • umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawansowanym
 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości/ finansów publicznych
 • kurs księgowości
 • znajomość obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 127483

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi