Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w sprawach wydania paszportu i paszportu tymczasowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne - przygotowuje i wydaje decyzje pozytywnie rozpatrujące wnioski paszportowe.
 • Weryfikuje i przekazuje do Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD) MSWiA, w drodze teletransmisji, utrwalone w wersji elektronicznej wnioski paszportowe (po podjęciu decyzji o wydaniu paszportu i paszportu tymczasowego).
 • Prowadzi kompleksową obsługę paszportową - przyjmuje wnioski paszportowe i wydaje dokumenty paszportowe obywatelom.
 • Personalizuje paszporty tymczasowe, w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych.
 • Przetwarza dane gromadzone w ewidencji paszportowej prowadzonej w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych - aktualizuje dane paszportowe obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Przekazuje klientom informacje oraz niezbędne wskazówki w zakresie spraw paszportowych.


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z: klientami indywidualnymi w celu przyjęcia wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, wydania spersonalizowanego dokumentu, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w celu pozyskania dodatkowych informacji o osobach ubiegających się o wydanie dokumentów paszportowych, weryfikacji danych osobowych. Zagrożenie korupcją. Wydłużone godziny obsługi klienta we wtorki od 7:30 do 18:00, od 2015 r. w związku z wprowadzeniem Pakietu Obywatelskiego Wojewody Śląskiego obsługa paszportowa prowadzona jest także w tzw. „soboty paszportowe”. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane jest na II piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinne i opiekuńczego (w szczególności przepisy regulujące kwestie pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli)
 • orientacja na klienta
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. postępowań administracyjnych w sprawach wydania paszportu i paszportu tymczasowego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@katowice.uw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 79316 / 09.06.2021
  lub w formie papierowej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach wydania paszportu i paszportu tymczasowego”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry