Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw zarządzania organizacją w Biurze Organizacyjno-Budżetowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje projekty struktur oraz uzgadnia regulaminy komórek organizacyjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych i zmian do nich (w tym Statutu i Regulaminu Urzędu) oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu działania Biura Organizacyjno-Budżetowego.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Generalnego Urzędu i zmian do nich przygotowanych przez komórki organizacyjne Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Przygotowuje projekty upoważnień Wojewody Śląskiego lub Dyrektora Generalnego Urzędu dla pracowników Urzędu.
 • Koordynuje proces sporządzania przez bezpośrednich przełożonych opisów stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej (w tym weryfikuje przedłożone przez nich projekty).
 • Sporządza opisy stanowisk pracy będących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej z uwzględnieniem obowiązującej w tym zakresie metodologii.
 • Przygotowuje projekty upoważnień Wojewody Śląskiego dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla pracowników służb, inspekcji i straży
 • Opracowuje statuty oraz opiniuje regulaminy organizacyjne zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Na stanowisku kontakt z jednostkami administracji zespolonej z terenu województwa śląskiego a także naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do Urzędu

 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z tworzeniem lub/i opiniowaniem aktów normatywnych lub/i przygotowywaniem opinii prawnych lub/i obsługą prawną przedsiębiorstw lub/i podmiotów lub/i przeprowadzaniem audytu wewnętrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o działach administracji rządowej, o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzenia PRM ws. ,,Zasad techniki prawodawczej’’
 • znajomość zarządzenia PRM ws. zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia PRM ws. określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania organizacją w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. zarządzania organizacją”.
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry