Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi, wnioski i interwencje.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne celem oceny działalności komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Przyjmuje, rozpatruje i załatwia pisma posłów, senatorów oraz adresowanych do Wojewody Śląskiego petycji.
 • Opracowuje kwartalne i roczne analizy oraz zestawienia rozpatrywanych i załatwianych skarg, wniosków, petycji, interwencji posłów i senatorów w ŚUW, jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej oraz gminnych jednostkach organizacyjnych województwa śląskiego.
 • Sporządza protokoły ze spotkań kierownika Oddziału do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Skarg oraz Kierownictwa Wydziału Kontroli z petentami.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z klientami Urzędu celem udzielania informacji w sprawach skarg, wniosków, interwencji, petycji, organami i pracownikami administracji zespolonej i jednostek samorządu terytorialnego celem udzielania wyjaśnień i uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej celem dokonania ustaleń i udzielania informacji w sprawach prowadzonych postępowań i dokonywania analiz oraz sprawozdań. Zagrożenie korupcją, nietypowe godziny pracy.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli lub/i przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub/i prowadzeniem spraw finansowo-księgowych lub/i rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustaw: o petycjach, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 • znajomość rozporządzenia RM ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność redagowania pism
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o służbie cywilnej w zakresie Rozdziału 6
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • orientacja na klienta, myślenie analityczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@katowice.uw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 76333/01.04.2021
  lub w formie papierowej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
  Uwaga: załączniki udostępnione w Internecie nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry