Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz kierowania zespołem kontrolerskim w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór, w tym przeprowadza kontrolę w domach pomocy społecznej celem oceny jakości usług świadczonych przez te jednostki oraz spełniania przez te jednostki standardów określonych w przepisach a także weryfikacji zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi przepisami prawa kwalifikacjami.
 • Przeprowadza kontrolę placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) celem oceny spełniania przez te jednostki, określonych w przepisach, standardów usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw osób w nich przebywających a także weryfikacji zgodności zatrudnienia pracowników tych placówek z wymaganymi przepisami prawa kwalifikacjami.
 • Koordynuje pracą kontrolerów jako kierujący zespołem zapewniając prawidłowe i terminowe przeprowadzenie czynności kontrolnych w domach pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z wydaniem lub cofnięciem zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej), w sprawach nakazu wstrzymania ich prowadzenia w przypadkach stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób w nich przebywających a także w sprawach zmian przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków klientów Urzędu związanych z działalnością domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Udziela klientom informacji (pisemnie, telefonicznie i osobiście) z zakresu spraw nadzorowanych oraz prowadzonych przez Oddział.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wymierzania kar pieniężnych dyrektorowi domu pomocy społecznej oraz osobie kierującej lub prowadzącej placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych oraz za prowadzenie bez zezwolenia tychże placówek.
 • Prowadzi działania w ramach obowiązku informacyjnego wojewody określonego w art. 131 a oraz 131 b ustawy o pomocy społecznej.


Warunki pracy

Budynek bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie – kontrole w jednostkach, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Dojazd komunikacją publiczną. Obsługa klientów zewnętrznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
stażu pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szczególne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń do ustawy o pomocy społecznej w sprawie: domów pomocy społecznej, nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w ramach działalności statutowej lub działalności gospodarczej
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz kierowania zespołem kontrolerskim w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz kierowania zespołem kontrolerskim”. Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry