Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz podmiotach niepublicznych celem oceny poprawności, zgodności z prawem oraz wymaganym standardem realizowanych przez nie zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienia ich wymaganej jakości.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w celu oceny jakości działalności oraz jakości usług świadczonych przez te jednostki oraz zgodności zatrudniania w nich pracowników z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje związane z udzielaniem pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zasadności skarg i wniosków w sprawach z zakresu środowiskowej pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli odpowiedzialnego za sporządzenie ostatecznej odpowiedzi.
 • Bieżąca obsługa interweniujących klientów celem udzielania im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i opracowań z zakresu działań obejmujących system pomocy społecznej oraz system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu ich monitorowania i bieżącego udostępniania informacji o aktualnym stanie faktycznym zainteresowanym podmiotom.
 • Uczestniczenie w przeprowadzaniu konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu wsparcia finansowego uprawnionych podmiotów realizujących zadania wynikające z programów rządowych.
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z obszarem pomocy humanitarnej w celu zapewnienia gotowości podmiotów przewidzianych jako realizatorzy zadań (samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe) oraz sprawnego wykonania zadań w tym obszarze.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (pomieszczenia biurowe na II piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie polegająca na przeprowadzaniu kontroli w jednostkach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, położonych na terenie województwa śląskiego, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Dojazd do jednostek z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej. Obsługa (osobista i telefoniczna) klientów zewnętrznych. Dyżury i dyspozycyjność w sytuacjach zdarzeń kryzysowych i klęsk poza wyznaczonymi godzinami pracy i w dni wolne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów. Kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do udziału w naborze są zobowiązani/zobowiązane dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr na kierunku: prawo, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub wyższe mgr na kierunku administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
stażu pracy w pomocy społecznej w tym 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (funkcjonujących w ramach systemu pomocy społecznej) lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej i 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie: ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie w przypadku nie posiadania trzyletniego stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • szczególne uprawnienia: ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego, nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres rekrutacja@katowice.uw.gov.pl - decyduje wówczas data wpływu do urzędu
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry