Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw obsługi Funduszu Solidarnościowego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie naboru i oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach realizacji programów wynikających z ustawy o Funduszu Solidarnościowym celem wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych dla wskazanych w programach grup beneficjentów.
 • Analizowanie przedkładanych przez JST sprawozdań z realizacji zadań w ramach programów Funduszu Solidarnościowego celem sporządzania sprawozdań z realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez JST i przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań przez JST wynikających z umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w celu oceny efektywności, rzetelności i jakości ich realizacji, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków z Funduszu Solidarnościowego na ich realizację oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
 • Sporządzanie analiz, zestawień i opracowań dot. realizacji przez JST zadań wynikających z programów rządowych lub resortowego programu mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych w celu dostarczenia (m.in. kierownictwu Wydziału i Urzędu oraz organom centralnym) informacji dotyczącej realizacji programów w województwie.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu (FB) wniosków o uruchomienie środków oraz dyspozycji przekazania JST środków finansowych celem dofinansowania/sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zawartą z Wojewodą Śląskim umową.
 • Prowadzenie ewidencji oraz harmonogramu uruchamiania środków finansowych celem zapewnienia aktualnej informacji na temat wysokości wydatkowanych środków z programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.
 • Konsultowanie z Wydziałem Nadzoru Prawnego, Wydziałem FB, Wydziałem Infrastruktury oraz pracownikami właściwych ministerstw, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz JST pojawiających się w zakresie realizowanych programów problemów celem udzielania informacji i wyjaśnień.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• siedziba Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie polegająca na przeprowadzaniu kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w siedzibach których mogą występować bariery architektoniczne. Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do kontrolowanych jednostek. Zagrożenie korupcją, praca w terenie - dot. zad. nr 3.
Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału - pomieszczenie na II piętrze. Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów. Kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do udziału w naborze są zobowiązani/zobowiązane dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego - doświadczenie zawodowe nie jest wymagane


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Funduszu Solidarnościowym, kontroli w administracji rządowej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o: rachunkowości, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok. 161, parter
  40 - 032 Katowice
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres rekrutacja@katowice.uw.gov.pl - decyduje wówczas data wpływu do urzędu.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry